Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 


НАЙ-ТЪРСЕНИ ЩАМОВЕ

Candida albicans WDCM 00054    
     
 
Escherichia coli WDCM 00012
     

 
Clostridium perfringens WDCM 00007
     

 
Staphylococcus aureus WDCM 00032
     

 
Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026
     

 
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053
     

 
Bacillus cereus WDCM 00001
     

 

 

КОНТРОЛНИ ЩАМОВЕ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Международен стандарт БДС EN ISO 11133:2014 „Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване на качествата на културални среди“. Този стандарт дефинира термините, свързани с осигуряване качеството на хранителните среди и определя изискванията за тяхното приготвяне, с цел микробиологичен анализ на: храни; фуражи за животни; проби от околната среда при приготвяне на храни и фуражи; всички видове води, предназначени за консумация или използвани за приготвяне на храна. Изискванията са приложими за всички категории хранителни среди, приготвяни в лаборатории, извършващи микробиологични анализи.

Тест организъм – микроорганизъм, обикновено използван за тестиране на качествата (продуктивност, селективност) на хранителни среди. Микроорганизмите, необходими за осъществяване на качествен контрол на хранителни среди, се наричат още контролни щамове. Аналогично съществуват контролни щамове и за тестиране на козметични продукти, антибиотици, дезинфектанти, консерванти, стерилност, антимикробна чувствителност, както и изисквани от European Pharmacopoeia и др.

Референтен щам – микроорганизъм, получен директно от референтна микробна колекция, т.е. микробна колекция, която е член на World Federation of Culture Collections (WFCC) или European Culture Collections’Organisation (ECCO), и е дефиниран на родово или видово ниво, включен e в каталог и описан съгласно неговите характеристики.

НБПМКК е референтна колекция – член е на WFCC под № 135 от 1986 г. и на ECCO от 1987 г. Предоставяните от нея референтни микробиологични образци са на нулев пасаж.

World Data Centre for Microorganisms (WDCM) – световен център за бази данни за микроорганизми към WFCC.

WDCM Reference Strain Catalogue – разработен е за улесняване на достъпа до референтни щамове, определени от работни групи към технически комитет ISO/TC 34/ SC 9 „Хранителни продукти, микробиология“ и работна група по хранителни среди на Международния комитет по микробиология и хигиена на храните. Каталогът на WDCM отговаря на необходимостта от наличие на единна система от идентификатори за препоръчваните щамове за качествен контрол от микробиологични ISO и други стандарти. По този начин, наличните еквивалентни щамове в различни микробни колекции или предлагани от други доставчици са еднакво идентифицирани чрез техния WDCM код. В WDCM Reference Strain Catalogue са включени над 40 колекции, в това число НБПМКК (NBIMCC): http://refs.wdcm.org/collections.htm

НБПМКК поддържа повечето контролни щамове, включени в WDCM Reference Strain Catalogue.

Сертифицирани щамове – микроорганизми, проверени по културални и фенотипни показатели, тестирани съгласно валидирани процедури от Системата за управление на качеството по ISO 9001:2015 в НБПМКК, аналогично на други европейски колекции. Преминали са качествен контрол за клетъчна и колониална морфология, за биохимичен профил с търговски полимикротестове и други идентификационни системи.
Качествен контрол на микроорганизми
Сертифицираните щамове се предоставят с безплатен сертификат, в който са включени: история на щама, с проследимост за произход и еквивалентност на WDCM номер (ако има); морфологична характеристика; количество на жизнени микроорганизми, не по-малко от 104 CFU; потвърдена видова идентичност с търговки тестове; неопределеност по отношение на количествени и качествени свойства – концентрация и ниво на вероятност за видова идентичност (
Образец на сертификат за щам).


Списък на сертифицирани щамове бактерии
Списък на сертифицирани щамове дрожди и плесени

Всички предоставяни от НБПМКК контролни микроорганизми са сертифицирани референтни щамове.

Предлаганите от НБПМКК контролни щамове са публикувани както в Общия каталог, така и в Каталог на контролни щамове микроорганизми, за удобство на потребителите:

NBIMCC, КАТАЛОГ НА КОНТРОЛНИ ЩАМОВЕ – СПИСЪК

NBIMCC, КАТАЛОГ НА КОНТРОЛНИ ЩАМОВЕ БАКТЕРИИ

NBIMCC, КАТАЛОГ НА КОНТРОЛНИ ЩАМОВЕ ДРОЖДИ И ПЛЕСЕНИ