Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Услуги > Публични услуги > Предоставяне на микробиологични образци


 

 

 

   

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБРАЗЦИ 

НБПМКК снабдява контролни, производствени, медицински, научни, учебни  и други звена в страната с образци от своя генофонд по публикувани и периодично актуализирани каталози на съхраняваните микробиологични обекти.
Публичната колекция на НБПМКК включва типови, контролни, учебни и колекционни щамове от целия свят.
НБПМКК предоставя микробиологични образци от 1 и 2 рискова групи. Предназначени са за употреба само за лабораторни цели.

Микроорганизми
Продуктите представляват лиофилизирана чиста микробна култура, в запоена под вакуум стъклена ампула. Предоставяните образци микроорганизми са на нулев пасаж и са референтни материали.

Част от предлаганите микроорганизми са сертифицирани референтни щамове, в това число:

 • Контролни микроорганизми, които имат номер във WDCM Reference Strain Catalogue и се препоръчват от ISO 11133/2014 за контрол на хранителни среди, храни и води;
 • Други щамове, необходими за прилагането на микробиологични стандарти или изисквани от European Pharmacopoeia, добрата лабораторна и производствена практика;
 • Учебни щамове;
 • Множество типови щамове.

За допълнителна информация виж разделите Групи микроорганизмиКонтролни щамове и Учебни щамове.

Каталог на микроорганизмите

Животински вируси
Предоставят се лиофилизирани или замразени в течен азот образци. Каталог.

Растителни вируси
Предоставят се лиофилизирани или замразени в течен азот образци. Каталог.

Животински клетъчни култури
Предоставят се замразени в течен азот образци. Каталог.

Старият каталог на НБПМКК е все още наличен за ползване.


Указания за ползване на услугата:

1. Микробиологични образци не се предоставят на физически лица!

2. Процедура по предоставяне на услугата:

 • Ако знаете номера на търсения щам в НБПМКК, попълнете заявление по образец „Заявление за предоставяне на щамове от НБПМКК”. Контролни и някои често търсени щамове се предоставят с безплатен сертификат и не е необходимо подаване на допълнително заявление за сертификат (виж "Списък на щамове, предоставяни със сертификат"). Във връзка с достъпа до микробиологични ресурси вижте раздела Протокол от Нагоя.
 • Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.
 • В срок от 3 работни дни от подаването на заявлението НБПМКК ще Ви изпрати уведомително писмо за предоставяне на исканите от Вас щамове, заедно с проформа-фактура и „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци”, в което са посочени задълженията на потребителя. Заплащането по проформа-фактурата е приемане на условията на споразумението. Новите потребители предварително подписват „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци“, което може да се изпрати по e-mail (сканирано) или чрез факс. „Споразумението за предоставяне на микробиологични образци“ е изготвено в съответствие с изискванията на Европейската организация на микробните колекции.
 • НБПМКК има право да откаже отпускане на микробиологични образци, като уведоми заявителя за причините за отказа - непълно заявление на потребителя, несъответствие на дефинициите в  „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци” или при невъзможност за изпълнение на заявката.
 • Извършете заплащането по банков път.
 • Образците ще получите по посочения от Вас начин – в офиса на НБПМКК или чрез куриерска служба. Микроорганизми от втора рискова група се предоставят само с куриерска служба.
 • При предоставяне на образците ще получите придружителна документация (каталожна информация за щама, сертификат при сертифицираните щамове, упътване за отваряне на ампули, рецепта/и за хранителна среда, информационен лист за безопасност) и оригинална фактура.
 • Подписва се „Приемно-предавателен протокол”.

3. Ако желаете и сертификат за предоставен образец, който не е в списъка на сертифицираните щамове (контролни, типови, учебни и други често търсени щамове), вижте раздела Издаване на удостоверения за микробиологични образци .

4. Образци на документи по предоставяне на услугата.

5. Цени на услугата. Утвърдени с решение на Академичния съвет на ХТМУ от 04.02.2022 г. Цените на транспортните разходи за доставка на лиофилна форма може да се променят, в зависимост от тарифата на куриерската фирма TNT.

6. Нормативна база по предоставянето на услугата.

Процедурата по услугата се извършва до 7 работни дни след заплащане от потребителя. Виж Харта на клиента.

 

Актуализация: Февруари, 2022 г.