Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

     

 

ПРИЕМАНЕ НА ДЕПОЗИТ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБРАЗЦИ

 

НБПМКК приема на депозит бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи бактерии, животински и растителни вируси, животински клетъчни линии.
НБПМКК приема на депозит микробиологични обекти, принадлежащи към 1 и 2 рискова група, съгласно Наредба № 4 от 14.10.2002 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г.).

Видове депозит на микробиологични обекти в НБПМКК:

 

Депозит за патентна процедура
Приемат се микробиологични образци в съответствие с изискванията на „Будапещенски договор за международно признаване на депозитите на микроорганизми за целите на патентната процедура“ (БД). НБПМКК е Международен депозиториум за микробиологични образци по БД към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).
НБПМКК отговаря за жизнеността и чистотата на съхраняваните култури за период не по-малък от 30 години. Информацията за щамовете не се публикува в каталог и те не се предоставят на трети лица.
Съгласно чл. 7а. от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) патентноспособни са изобретенията, отнасящи се до продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал. При изобретенията свързани с биологичен материал, той се депозира в Международен депозиториум (чл. 37).

Съгласно чл. 73 (5) от ЗПРПМ не се регистрират като полезни модели биотехнологични изобретения по смисъла на чл. 7а.

 

Депозит за съхранение (публична колекция)
Приемат се на съхранение микробиологични образци, представляващи интерес за промишлеността и научната общност, както и цитирани в специализираната литература. Информацията за щамовете се публикува в каталог. Могат да се предоставят на трети лица. Ако щамовете не са включени в публикация до 5 години от датата на депозита, по преценка на НБПМКК могат да бъдат заличени от колекцията.
Депозирането в публичната колекция се осъществява съгласно изискванията на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределения на ползите, произтичащи от тяхното използване.

 

Депозит на отговорно пазене
Приемат се на съхранение микробиологични образци, представляващи интерес за промишлеността или науката, за определено време, съгласно сключен договор за отговорно пазене. Информацията за щамовете не се публикува в каталог и не се предоставя на трети лица.

 

Указания за ползване на услугата:

1. Микробиологичните обекти се приемат съгласно „Критерии за депозиране на микробиологични образци в НБПМКК“.

2. Процедура по предоставяне на услугата:

 • Попълнете заявление по образец „Заявление за депозиране на щамове в НБПМКК”.
 • При депозит за съхранение и отговорно пазене, попълнете формуляр за депозит на съответната група микробиологични обекти: микроорганизми (актиномицети, бактерии, дрожди, плесени), плазмидосъдържащи микроорганизми, животински вируси, растителни вируси, животински клетъчни култури.
 • При депозит за съхранение (в публичната колекция) вижте раздела Протокол от Нагоя.
 • При депозит на микроорганизми за патентна процедура по БД, попълнете формуляр за депозит ВР1. За останалите микробиологични групи се попълват същите формуляри като при депозит за съхранение.
 • Заявлението и попълнените формуляри изпратете по e-mail, подайте лично в НБПМКК (стая 1.1) или изпратете по пощата (формулярите за депозит могат да се изпратят по e-mail за предварително съгласуване на депозита, което се извършва в срок от 7 работни дни).
 • В срок от 7 работни дни от подаването на заявлението НБПМКК ще Ви изпрати потвърдително писмо, че ще приеме на депозит предлагания микробиологичен обект, с указания за по-нататъшната процедура. При депозиране на повече от 5 щама отговорът до депозитора се изпраща в срок до 14 работни дни.
 • При депозит на съхранение, депозиторът подписва „Споразумение за депозиране на микробиологичен материал“.
 • При депозит за патентна процедура, депозиторът подписва „Споразумение след изтичане на депозит по БД“.
 • При депозит на отговорно пазене, се сключва договор между ХТМУ и депозитора.
 • Заплащането на услугата е по банков път (за платените форми на депозит).
 • НБПМКК уточнява с депозитора датата на предоставяне на образеца (по e-mail или телефон).
 • Подгответе образците за депозит съгласно Указанията и ги предоставете в НБПМКК .
 • НБПМКК извършва проверка за съответствие на подадения биологичен материал и предоставената за него документация (при депозит на съхранение и за патентна процедура). Желателно е активно растяща култура да се предоставя от лице с микробиологична компетентност (за дискутиране на евентуални проблеми).
 • НБПМКК има право да върне или откаже депозит на микробиологични образци, като уведоми заявителя за причините за отказа – неспазване на „Критерии за депозиране на микробиологични обекти в НБПМКК”, непълни документи или техническа невъзможност за поддържане на културата.
 • След успешно консервиране на културата на колекционен депозит, Директорът на НБПМКК издава „Удостоверение за регистрация на микробиологичен образец”, което може да получите лично или по пощата.
 • При депозит за патентна процедура по БД, НБПМКК изпраща консервирана култура на депозитора, който се задължава в 20 дневен срок да потвърди нейната идентичност с оригиналния депозит („Потвърждение за идентичност от депозитора”).
 • Директорът на НБПМКК издава „Удостоверение за депозит по Будапещенски договор” (международен формуляр BP4) и Удостоверение за жизненост по Будапещенски договор (международен формуляр ВР9) на български и/или английски език.
 • При депозит на отговорно пазене, Директорът на НБПМКК издава Разписка за микробиологичния обект.

3. Срок на действие на услугата.

 • Депозит за съхранение (колекционен):
  - щамове, депозирани до 2017 г. включително – без срок;
  - щамове, депозирани от 2018 г. – без срок, ако са включени в публикувани научни трудове.
  Ако щамовете не са публикувани до 5 години от датата на депозита, по преценка на НБПМКК могат да бъдат заличени от колекцията.
 • Депозит за патентна процедура – не по-малко от 30 години;
 • Депозит на отговорно пазене – съгласно сключен договор с депозитора, но не повече от 3 години. Удължаването на срока става с нов договор.

4. Образци на документи по предоставяне на услугата.

5. Указания за подготовка на микробиологичните култури за депозит.
Микробиологичният материал се предоставя след оформяне на необходимата документация и съгласуване с НБПМКК.

6. Цени на услугата. Утвърдени с решение на Академичния съвет на ХТМУ от 04.02.2022 г.

7. Нормативна база по предоставянето на услугата.

 

Процедурата по услугата се извършва в срок до 1 месец от подаване на заявлението, а при депозит за патентна процедура до 3 месеца. Виж Харта на клиента.

 

Актуализация: Февруари, 2022 г.