Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Услуги > Публични услуги > Доставка на микробиологични образци от чужбина


 

 

 

     

 

 

 

ДОСТАВКА НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБРАЗЦИ ОТ ЧУЖБИНА

НБПМКК чрез междуколекционен обмен осигурява контролни, типови и колекционни микроорганизми. Тя осъществява внос на непатогенни и патогенни микроорганизми от първа и втора рискови групи по заявка на потребители. НБПМКК извършва намножаване и консервиране на щамове или директен трансфер.

Указания за ползване на услугата:

1. Микробиологични образци не се предоставят на физически лица!

2. Процедура по предоставяне на услугата:

 • Ако знаете колекцията и номера на търсения щам в нея, попълнете заявление по образец „Заявление за предоставяне на щамове от друга колекция”.
 • Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.
 • След получаване на Вашето заявление, НБПМКК ще извърши справка в чужди колекции за търсените щамове и условията на доставка, и в срок до 14 работни дни ще Ви изпрати уведомително писмо за резултатите.
 • След потвърждение от Ваша страна, че приемате условията на доставка, НБПМКК ще Ви изпрати проформа-фактура и „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци, в което са посочени задълженията на потребителя. Заплащането по проформа-фактурата е приемане на условията на споразумението. Новите потребители предварително подписват „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци“, което може да се изпрати по e-mail (сканирано) или чрез факс.
 • НБПМКК има право да откаже доставка на микробиологични образци, като уведоми заявителя за причините за отказа.
 • Извършете заплащането по банков път.
 • НБПМКК извършва необходимите действия за доставка на щама от чужбина.
 • След получаването на щама от чуждата колекция, НБПМКК извършва регистриране, намножаване и консервиране на щама. В зависимост от изискванията на чуждата колекция или спецификата на щама, НБПМКК извършва и директен трансфер на микробиологични образци.
 • НБПМКК ще Ви уведоми, когато образецът е готов за предоставяне.
 • Образците ще получите по посочения от Вас начин – в офиса на НБПМКК или чрез куриерска служба.
 • При предоставяне на образците ще получите придружителна документация (каталожна информация за щама, упътване за отваряне на ампули, рецепта/и за хранителна среда) и оригинална фактура.
 • Попълва се „Приемно-предавателен протокол”.

3. Ако желаете и сертификат за предоставен образец, който не е в списъка на сертифицираните щамове (контролни, типови, учебни и други често търсени щамове), вижте раздела Издаване на удостоверения за микробиологични образци .

4. Образци на документи по предоставяне на услугата.

5. Цени на услугата. Утвърдени с решение на Академичния съвет на ХТМУ от 04.02.2022 г.

6. Нормативна база по предоставянето на услугата.

Процедурата по услугата се извършва в срок до 3 месеца след заплащане от потребителя. Виж Харта на клиента.

 

Актуализация: Февруари, 2022 г.