Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

      

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури е създадена на 01.01.1984 г. От 1999 г. е структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката. С ПМС № 223 от 28.07.2011 г. се открива Институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури“ (НБПМКК) в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет, гр. София, приемник на правата и задълженията на Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури.

НБПМКК единствена за страната приема, съхранява и отпуска микробиологични образци. Основните функции са колекциониране, консервиране и дълготрайно съхранение на култури от микроорганизми, вируси и животински клетъчни култури, които имат значение за индустриалната и интелектуална собственост, за дейността на държавни контролни органи, за промишлеността и селското стопанство, здравеопазването и ветеринарната медицина, науката и учебната дейност.


НБПМКК е международен депозиториум по „Будапещенски договор за признаване на депозитите на микроорганизми за целите на патентната процедура“ към Световната организация за интелектуална собственост. НБПМКК е член на Световната федерация на микробните колекции и на Европейската организация на микробните колекции.

Институт НБПМКК е сертифициран съгласно стандарта за качество ISO 9001:2015, с обхват „Съхранение, предоставяне, внос и износ на микроорганизми и клетъчни култури“.

НБПМКК извършва следните публични услуги, свързани с предмета на дейността й:
1. Приемане на депозит на микробиологични образци – за патентна процедура, на съхранение (колекционен депозит) и на отговорно пазене (сейф депозит).
2. Предоставяне на микробиологични образци.
3. Доставка на микробиологични образци от чужбина.
4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина.

5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци.
6. Информационни справки за микробиологични обекти.
 
Обслужването на потребители се извършва в секция “Външни услуги, консервиране и съхранение на микробиологични обекти".
Адрес: София 1756, Студентски град, бул. “Св. Климент Охридски” № 49, сграда 3 (карта)
Телефон: (02) 872 08 65; Факс: (02) 872 08 65
e-mail: info@nbimcc.org
Интернет адрес: www.nbimcc.org  


Приемното време на секцията е всеки работен ден, от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.30 часа.

БУЛСТАТ: 0006 706 730030

НБПМКК публикува следните каталози в Интернет:

Старият общ каталог на предоставяните микробиологични обекти е все още наличен за ползване:
www.nbimcc.org/cat/nbimcc_catalogue.html

 

II. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

1. Приемане на депозит на микробиологични образци.

НБПМКК приема на депозит бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи бактерии, животински и растителни вируси и животински клетъчни линии. Тази дейност е част от опазването на биологичното разнообразие.
НБПМКК приема на депозит микробиологични обекти, принадлежащи към 1 и 2 рискова група, съгласно Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г., обн., ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г. Микробиологичните обекти се приемат съгласно „Критерии за депозиране на микробиологични образци в НБПМКК“.
НБПМКК организира и осъществява съхранение на лиофилизирани и замразени в течен азот микробиологични образци, както и документация за тях в съответни хранилища. Извършва периодични проверки за жизненост, качествен контрол, възстановяване и консервиране на обектите. С цел повишаване на качеството на услугите, НБПМКК провежда научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на колекционирането, консервирането и трайното съхранение на жизнеността, таксономичните характеристики и други специфични свойства на микроорганизмите.
Видовете депозит на микробиологични обекти в НБПМКК са: за патентна процедура по Будапещенски договор, депозит за съхранение (колекционен) и депозит на отговорно пазене.

Депозит за патентна процедура

Приемат се микробиологични образци с цел патентна процедура, в съответствие с международните изисквания на Будапещенския договор. НБПМКК отговаря за жизнеността и чистотата на съхраняваните култури за период не по-малък от 30 години. Информацията за щамовете не се публикува в каталог и те не се предоставят на трети лица.
След консервиране в НБПМКК, депозиторът е длъжен да провери културата за идентичност с оригиналния депозит и да уведоми депозиториума за резултатите в 20 дневен срок.

Депозит за съхранение (колекционен)

Приемат се на съхранение микробиологични образци, представляващи интерес за промишлеността и научната общност, както и цитирани в специализираната литература. Информацията за щамовете се публикува в каталог. Могат да се предоставят на трети лица. Ако щамовете не са включени в публикация до 5 години от датата на депозита, по преценка на НБПМКК могат да бъдат заличени от колекцията.

Депозит на отговорно пазене

Приемат се на съхранение микробиологични образци, представляващи интерес за науката, за определено време, съгласно сключен договор за отговорно пазене. Информацията за щамовете не се публикува в каталог и не се предоставя на трети лица.

Изисквания за депозиране

Необходимите документи при депозиране на щамове са заявление и попълнен регистрационен формуляр за съответната група обекти, в които задължително са посочени вида на депозита и изискваните данни за обекта (Формуляри).

Депозиторът може да предостави:

1) микроорганизми:
 • активно растяща култура (предпочитана форма):
  - депозит на съхранение и за патентна процедура – 3 петрита с единични колонии;
  - депозит на отговорно пазене – 3-5 епруветки полегат агар с плътен растеж. 
 • лиофилизирана култура:
  - депозит на съхранение – не по-малко от 15 образци;
  - депозит за патентна процедура – не по-малко от 10 образци;
  - депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.

При депозиране на повече от 10 щама, се приемат само лиофилизирани образци;

 • замразена култура в криотуби:
  - депозит на съхранение и за патентна процедура – не се приема замразена форма;
  - депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.
2) животински клетъчни култури – замразени в криотуби:
- депозит на съхранение – не по-малко от 6 образци;
- депозит за патентна процедура – не по-малко от 12 образци;
- депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.
3) животински вируси – лиофилизирани или замразени в криотуби:
- депозит на съхранение и за патентна процедура – не по-малко от 20 образци;
- депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.
4) растителни вируси – предоставят се 5 г свеж листен материал с изразени симптоми или пречистен препарат по предварителна договорка.
 

2. Предоставяне на микробиологични образци.

НБПМКК снабдява контролни, производствени, медицински, научни, учебни  и други звена в страната с образци от своя генофонд по публикувани и периодично актуализирани каталози на съхраняваните микробиологични обекти.
В НБПМКК се съхраняват авторски, колекционни, типови и контролни щамове от целия свят. Към настоящия момент общият брой на обектите е близо 7 400 щама, а много от тях могат да се намерят единствено в НБПМКК. Уникалността на колекцията се изразява в разнообразието микроорганизми от над 300 рода и над 950 вида, които са необходими за образованието, науката, здравеопазването, промишлеността и селското стопанство.

Потребителите подават заявление до директора на НБПМКК за предоставяне на щамове, в което се посочват името на щама или каталожен номер и целта, за която ще се използва. С подаденото заявление потребителят декларира, че е запознат с правилата за работа с обекта и няма да го предоставя на трети страни.  Със заплащането по проформа-фактурата потребителят приема условията и ангажиментите, посочени в "Споразумение за предоставяне на микробиологични образци". Потребителите получават по един образец и информация за щама, в т.ч. рецептура за хранителна среда и упътване за отваряне на ампули (виж раздел Публични услуги).

3. Доставка на микробиологични образци от чужбина.

НБПМКК чрез междуколекционен обмен осигурява контролни, типови и колекционни микроорганизми. Тя осъществява внос на непатогенни и патогенни микроорганизми от първа и втора рискови групи по заявка на потребители. НБПМКК извършва намножаване и консервиране на щамове или директен трансфер (виж раздел Публични услуги).

4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина.

НБПМКК извършва износ на микробиологични образци по заявки на потребители за научноизследователска работа. На износ подлежат само регистрирани в НБПМКК щамове (виж раздел Публични услуги).

5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци.

НБПМКК издава следните удостоверения:

 • Удостоверение за съхранение на депозиран щам;
 • Удостоверение за съответствие на щам, с включена каталожна или друга информация за щама;
 • Сертификат за щам.

Удостоверенията са необходими на контролни органи (РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, НСРЗ и др.) и фирми в сферата на здравеопазването, земеделието, хранителната промишленост и екологията, както и на научни работници при публикуване на трудове, свързани с микробиологични обекти (виж раздел Публични услуги).

6. Информационни справки за микробиологични обекти.

НБПМКК извършва справки за щамове в чуждестранни колекции и условията за предоставянето им чрез каталози и Интернет.

 

III. СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА

Публичните услуги в НБПМКК се предоставят в съответствие с националното и международното законодателство за работа с микроорганизми. При осъществяване на дейността си НБПМКК отговаря за опазването на околната среда от замърсяване и за безопасността на хора, животни и растения от заразяване.

Обслужването на потребители се осъществява при гарантиране на:

 • равен достъп до услугите и до информацията за тях;
 • различни форми за достъп до услугите и информацията за тях;
 • любезно и отзивчиво отношение;
 • надеждна обратна връзка;
 • изпълнение на задълженията по предварително разработени и обявени правила;
 • качество на предоставяните услуги.

В работата си служителите от звеното за външни услуги на НБПМКК се ръководят от следните принципи – законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
Обслужват се равнопоставено лица от звена с известна (доказана) микробиологична компетентност. НБПМКК консултира и оказва съдействие при подбор на подходящия обект за научноизследователска работа. Обслужването се извършва след уговорена среща (ден и час) с потребителя.

Време за отговор на заявление на потребители:

 • Депозиране на микробиологични образци – до 7 дни; при депозит на повече от 5 щама – до 14 дни;
 • Предоставяне на микробиологични образци – до 3 дни;
 • Доставка на микробиологични образци от чужбина – до 14 дни;
 • Изпращане на микробиологични образци за чужбина – до 5 дни;
 • Издаване на удостоверения за микробиологични образци – до 7 дни;
 • Информационни справки за микробиологични обекти – до 14 дни. 

Процедурата по предоставянето на различните публични услуги се извършва за период от 7 дни до 3 месеца.

При неспазване на декларираните стандарти потребителят ще получи извинение от ръководството на Института.

НБПМКК периодично изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от ползваните услуги.

 

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПЛАКВАНИЯ И МНЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да се оплачат от качеството на извършените услуги. За целта попълват бланка за оплаквания по образец (Жалба за предоставен щам от НБПМКК).

Потребителят може да направи рекламация за щам, поради липса на жизненост, контаминация или друга причина, но не по-късно от 30 дни след предоставянето. Жалбата се разглежда от НБПМКК и в 3 дневен срок се осъществява контакт с потребителя за уточняване на проблема. След извършване на необходимите проверки, на потребителя се изпраща писмен отговор. При основателна жалба, се предоставя нов образец.

Потребителите могат да изкажат коментари и предложения във връзка с обслужването на посочения по-горе адрес.


Хартата на потребителя на НБПМКК е изготвена в съответствие с:

- Будапещенски договор за международно признаване на депозитите на микроорганизми за целите на патентната процедура, подписан на 28.04.1977 г. и допълнен на 26.09.1980 г., Световна организация за интелектуална собственост (WIPO). Ратифициран с Указ 903 на ДС от 1978 г.

- Нота 285 от WIPO до МВнР на Република България за предоставяните от НБПМКК услуги по депозит на микробиологични образци:
http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/budapest/treaty_budapest_285.html

- Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейската патентна конвенция) от 5.10.1973 г. (ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 31.01.2002 г. Издадена от Патентно ведомство на Република България, в сила от 1.07.2002 г.

- Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологично разнообразие. Ратифициран от България на 16.06.2016 г., в сила от 09.11.2016 г.

- Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза. Регламентът се прилага за генетични ресурси достъпни на или след 12 октомври 2014 г.

- Световен център за бази данни за микроорганизми към Световната федерация на микробните колекции (WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms, htpp://wdcm.nig.ac.jp/CCINFO/CCINFO.hml?135);

- БДС EN ISO 11133:2014 „Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване на качествата на културални среди“

- Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

- Закон за биологичното разнообразие

- Закон за генетично модифицирани организми

- Закон за опазване на околната среда

- Закон за експортния контрол на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба

- Закон за защита на потребителите

- Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти

- Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика

- Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, Министерство на труда и социалната политика, министерство на здравеопазването

- Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха на Министерство на транспорта 

- Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари на Министерство на транспорта

- Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки

- Инструкция № 5 от 19.11.2003 г. за работа с причинители на бактериални, гъбни и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск, Министерство на здравеопазването

 

Актуализация: Март, 2021 г.