Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

     

 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБРАЗЦИ

НБПМКК издава следните удостоверения:

 • Удостоверение за съхранение на депозиран щам;
 • Удостоверение за съответствие на щам, с включена каталожна или друга информация за щама;
 • Сертификат за щам.

Удостоверенията са необходими на контролни органи (РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, НСРЗ и др.) и фирми в сферата на здравеопазването, земеделието, хранителната промишленост и екологията, както и на научни работници при публикуване на трудове, свързани с микробиологични обекти.

Указания за ползване на услугата:

1. "Сертификат за щам" и "Удостоверение за съответствие на щам" се издават само за щамове, получени от НБПМКК до една година преди заявлението.

2. Процедура по предоставяне на услугата:

 • Попълнете заявление по образец „Заявление за получаване на удостоверение от НБПМКК. Контролни и някои често търсени щамове се предоставят с безплатен сертификат и не е необходимо подаване на допълнително заявление за сертификат (виж "Списък на щамове, предоставяни със сертификат").
 • Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.
 • Директорът на НБПМКК издава съответното удостоверение, което можете да получите лично или по пощата.
 • За колекционни щамове се издава „Удостоверение за съхранение на депозиран щам“, а за щамове, депозирани за патентна процедура или на отговорно пазене, се издават копия на съответните документи (международни формуляри или разписка; виж т. 1). Тези документи са дубликати.
 • При желание на заявителя документите се издават на английски език.
 • Удостоверенията за депозит и съответствие се издават в срок до 7 работни дни.
 • При издаване на сертификат, за който са нужни допълнителни изследвания, срокът на издаване е до 2 месеца.

3. Срок на действие на услугата.

 • Удостоверение за съхранение на депозиран щам – без срок;
 • Удостоверение за съответствие на щам – без срок;
 • Сертификат за щам – една година.

4. Образци на документи по предоставяне на услугата.

5. Цени на услугата. Утвърдени с решение на Академичния съвет на ХТМУ от 04.02.2022 г.

6. Нормативна база по предоставянето на услугата.

Виж Харта на клиента.

 

Актуализация: Февруари, 2022 г.