Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Услуги > Протокол от Нагоя


 

 

НБПМКК И ПРОТОКОЛ ОТ НАГОЯ

Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределения на ползите, произтичащи от тяхното използване, е допълнително споразумение към Конвенцията за биологично разнообразие.

Протоколът от Нагоя се отнася за достъпа до различни генетични ресурси: растителни, животински, гъби и микроорганизми, вкл. патогенни и свързаните с тях традиционни знания и технологии. Ратифициран е от България на 16 юни 2016 г., влиза в сила за нашата страна на 9 ноември 2016 г.

С Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. се определят мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза. Регламентът се прилага за генетични ресурси достъпни на или след 12 октомври 2014 г. За да попаднат генетичните ресурси в приложното поле на регламента, държавите доставчици трябва да са ратифицирали протокола и да са установили мерки за достъп по отношение на тези ресурси. Предстои излизане на Наредба.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е национален компетентен орган за достъп до естествено срещащи се видове животни, растения, гъби и микроорганизми, включително патогени. Полезни връзки:

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/genetichni-resursi/

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/mejdunarodno-zakonodatelstvo/konvencii/

 

ВАЖНО:

НБПМКК е национален център за микробиологични ресурси.

В приложното поле на Протокола от Нагоя попада депозирането в публичната колекция на НБПМКК (open deposit) от български депозитори на микробиологични обекти, ако не са изолирани от България!

Попълвайки „Формуляра за депозит“ на НБПМКК, депозиторите приемат условията за депозит в публичната колекция.

Ако потребителите (депозитори или ползватели на щамове от НБПМКК) смятат да използват генетични ресурси за търговски цели или да ги изнасят в чужбина, е желателно да се консултират с МОСВ.

Интернет платформа за обмен на информация за достъпа и споделяне на ползите от използването на генетичните ресурси е т. нар. клирингова къща – The Access and Benefit-sharing Clearing-House (ABS Clearing-House, ABSCH): https://absch.cbd.int/countries/BG

Основни документи, свързани с прилагането на Протокола от Нагоя:

  • Prior informed consent (PIC) предварително информирано съгласие. Разрешение за достъп до генетични ресурси.
  • Mutually agreed terms (MАТ) – взаимно приети условия.
  • International recognized certificate of compliance (IRCC) – международно признат сертификат за съответствие. Служи за доказателство и съдържа информация, че: генетичният ресурс е придобит с предварително информирано съгласие (PIC); установени са взаимно приети условия (МАТ), съгласно законодателството или изискванията на страната, осигуряваща предварително информирано съгласие; използването е с комерсиална и/или некомерсиална цел. Издава се от национален компетентен орган. IRCC има ключова роля за осигуряване на прозрачност и проследимост при използването на генетичния ресурс по веригата от научното изследване до употребата за търговски цели.

Посочените документи се цитират и прилагат към формуляра за депозит, ако е приложимо.