Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > За НБПМКК > Нормативни документи > Законодателство


 ​

 

Основно законодателство,
свързано със специфичните функции на Институт НБПМКК

 

Международно

Будапещенски договор за международно признаване депозита на микроорганизми за целите на патентната процедура

Конвенция за биологичното разнообразие

Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенция за биологичното разнообразие

Регламент (ЕС) № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза

Документ с насоки относно приложното поле и основните задължения във връзка с Регламент (ЕС) № 511/2014

 

Българско

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

Закон за биологичното разнообразие

Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на биологични агенти при работа